ด้านที่ 1

พระราชกรณียกิจเคียงราชา



ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับการครองรักครองเรือน “นางแก้วคู่บารมี”

      พื้นที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจเคียงราชา แสดงถึงพระราชกรณียกิจในฐานะกัลยามเหสี ที่ทรงพึงปฏิบัติต่อพระราชสวามี โดยทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขถวายความจงรักภักดีและถวายงานแบ่งเบาพระราชภาระและสนองพระราชดำริในพระราชสวามีอย่างเต็มกำลังพระสติปัญญาและอีกพระราชกรณียกิจหนึ่ง พระองค์ทรงบำเพ็ญในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของพสกนิกรชาวไทย ด้วยการโดยเสด็จพระราชดำเนินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เยี่ยมเยียนราษฎรและทรงงานสนองพระราชดำริน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



ด้านที่ 2

พระราชกรณียกิจเคียงลูกยา



ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับสื่อสายใยครอบครัว นำเสนอผ่านพระราชกรณียกิจเคียงลูกยา “แม่แก้วของพระเจ้าลูกยา”

      พระราชกรณียกิจเคียงลูกยา แสดงถึงพระราชกรณียกิจในการทรงเลี้ยงดูและทรงเพาะบ่มพระราชโอรส พระราชธิดาให้ทรงถึงพร้อมด้วยพระคุณลักษณะของการทรง “พัฒนาพระองค์ เพื่อพระองค์เอง” และ “พัฒนาพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทย” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเพาะบ่มให้พระราชโอรส พระราชธิดา ทรงพัฒนาพระองค์เพื่อพระองค์เองก่อนเป็นเบื้องแรก โดยได้ทรงเลี้ยงดูฟูมฟักรักใคร่ใกล้ชิดสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์ด้วยพระองค์เอง โปรดให้ทูลกระหม่อมทุกพระองค์ทรงรอบรู้
หลากหลายด้าน เพื่อให้สามารถพัฒนาพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทยเป็นลำดับต่อมา และทรงพร้อมที่จะเผชิญความจริงของการดำรงพระฐานะสมเด็จเจ้าฟ้า



ด้านที่ 3

พระราชกรณียกิจเคียงอาณาราษฎร์



ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับการครองตน ครองคน และครองราษฎร์ นำเสนอผ่านพระราชกรณียกิจเคียงอาณาราษฎร์
“แม่เมืองเคียงใจหทัยราษฎร์”

      พื้นที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจเคียงอาณาราษฎร์ ในฐานะ “แม่ฟ้าของแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมาย
ทรงเอาพระทัยใส่ในกิจการด้านการศึกษา กิจการด้านศาสนา กิจการด้าทรัพยากรธรรมชาติ กิจการด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม กิจการด้านสาธารณสุข และกิจการด้านสังคมสงเคราะห์ พระองค์ได้โดยเสด็จ พระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทย เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของราษฎร



ด้านที่ 4

พระราชกรณียกิจพระเกียรติคุณเกริกกำจายไปทั่วสกล



ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่สากลแพร่หลายขจรขจายประจักษ์ไปทั่วแผ่นดิน นำเสนอผ่านพระราชกรณียกิจ
พระเกียรติคุณเกริกกำจายไปทั่วสกล “แม่หลวงของปวงชนชาวไทย”

      พื้นที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจพระเกียรติคุณเกริกกำจายไปทั่วสกลเป็นพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการที่ได้รับการทูลเกล้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายปริญญา เหรียญ และรางวัลต่างๆ ที่องค์กรภายในและภายนอกประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเฉลิมพระเกียรติที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อปวงชนทุกรูปนาม ทุกเพศทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ได้รับประโยชน์จากการบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมิได้ทรงเลือกปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญสร้างประโยชน์สุขแก่มนุษย์อย่างมากมายสุดจะพรรณาได้ครบถ้วน และด้วยพระราชจริยาวัตรอันงดงามอยู่เป็นนิตย์
ก่อให้พระเกียรติคุณในพระองค์แพร่หลายขจรขจายประจักษ์ไปทั่วแผ่นดิน



ด้านที่ 5

พระราชกรณียกิจ เอกองค์อุปถัมภกมรดกศิลป์ สร้างอาชีพเลี้ยงชีวินประชา



ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้ดำรงอยู่คู่ไทย ดำรงใช้ปัจจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น รังสรรค์งานศิลป์เป็นอาชีพ
นำเสนอผ่านพระราชกรณียกิจเอกองค์อุปถัมภกมรดกศิลป์ สร้างอาชีพเลี้ยงชีวินประชา “แม่ฟ้าแห่งศิลปาชีพ”

      พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงการทรงส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่คู่ไทย และผลิตขายเป็นรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวของชาวไร่ชาวนา ผู้ด้อยโอกาสและชาวบ้านที่มีฐานะยากจนในชนบท ทรงพลิกฟื้นศิลปะที่กำลังสูญสิ้นไปหลายประเภทให้กลับมาสู่ความนิยมของประชาชน ทรงทำให้คนไทยชื่นชมยกย่องคนไทยด้วยกัน
เหนือสิ่งใดพระองค์ทรงทำให้ศิลปะซึ่งเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากมองว่าไม่มีมูลค่าให้กลายเป็นสิ่งที่มีราคาและทรงคุณค่า เป็นที่น่ายกย่องชื่นชม ทั้งยังสามารถนำไปแสดงให้นานาชาติได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าฝีมืองานศิลป์ไทยอย่างกว้างขวาง โดยทรงยึดหลักการทำงานที่จะทรงสืบสานงานศิลป์แผ่นดินไว้ ดำรงใช้ปัจจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น รังสรรค์งานศลิป์เป็นอาชีพ และปลูกจิตสำนึกภักดิ์รักบ้านเกิด



ด้านที่ 6

ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติ เพื่อพลิกฟื้นความชุ่มชื้น
ให้แผ่นดินตามพระราชกรณียกิจโครงการพระราชดำริสวนหาดทรายใหญ่
“แม่ฟ้าแห่งการฟื้นฟูพื้นป่า”



พระราชกรณียกิจโครงการพระราชดำริสวนหาดทรายใหญ่ ตัวอย่างแห่งความสำเร็จอันไพศาล

       พระราชกรณียกิจโครงการพระราชดำริสวนหาดทรายใหญ่ ตัวอย่างแห่งความสำเร็จอันไพศาล พระราชกรณียกิจอันแสดงถึงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และมีความสมดุลตามระบบนิเวศวิทยา โครงการนี้เป็นเส้นทางตัวอย่างของการช่วยพลิกฟื้นธรรมชาติให้กลับคืนสู่ระบบความสมบูรณ์
ได้เร็วกว่าที่ธรรมชาติจะฟื้นฟูตัวเอง พระอุตสาหะและพระวิริยะที่ทรงทุ่มเทพระองค์ เพื่อพลิกฟื้นความชุ่มชื้นให้แก่แผ่นดิน อันเป็นงานสร้างชีวิตแก่ธรรมชาติ โครงการพระราชดำริ
สวนหาดทรายใหญ่ จึงมีคุณูประการในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชีวิตและทรัพยากรให้เกิดความสมบูรณ์และเกิดความสมดุลตลอดจนเป็นการสร้างเสริม เพิ่มคุณภาพชีวิต
และรายได้แก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง



ด้านที่ 7

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามรอยพระยุคลบาท



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามรอยพระยุคลบาทสนองพระราชดำริ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

      พื้นที่จัดการแสดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามรอยพระยุคลบาทสนองพระราชดำริการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ให้ทำงานสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในด้านต่างๆ

บรรยากาศหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทรบรมราชินินาถ

ชมวิดีโอ